Language of document :

Beroep ingesteld op 17 december 2009 - Bennett e.a. / BHIM

(Zaak F-102/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Spanje) en anderen (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten tot opzegging van verzoekers' overeenkomsten op grond van een opzeggingsclausule verband houdende met het slagen voor een algemeen vergelijkend onderzoek met als specialisatie industriële eigendom. Anderzijds, vergoeding van de immateriële schade die verzoekers hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van 12 maart 2009 tot opzegging van verzoekers' overeenkomsten;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 9 oktober 2009, dat op dezelfde dag is betekend, houdende afwijzing van verzoekers' klachten van 12 juni 2009;

dientengevolge, veroordeling van de verwerende partij tot i) tot betaling aan verzoekers en bij wijze van schadevergoeding van de bezoldiging voor de periode tussen de inwerkingtreding van de opzegging van hun overeenkomsten en de datum van hun herplaatsing als gevolg van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, en ii) herstel van de door de besluiten tot opzegging van hun overeenkomsten onregelmatig beëindigde loopbaan van elke verzoeker; wanneer de herplaatsing van verzoekers aanzienlijke praktische problemen meebrengt of overdreven lijkt gelet op de situatie van derden, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een billijke financiële vergoeding voor de onregelmatige opzegging van verzoekers' overeenkomsten. Die vergoeding zal niet alleen rekening moeten houden met het verlies aan bezoldiging in het verleden, maar eveneens met de daadwerkelijke kans dat verzoekers in het kader van een overeenkomst voor - volledig - onbeperkte tijd tot aan de pensioenleeftijd in dienst van het BHIM blijven en carrière maken;

subsidiair, nietigverklaring van de besluiten tot opzegging van verzoekers overeenkomsten, voor zover de duur van de opzegtermijn niet is bepaald met inachtneming van alle dienstjaren van elke verzoeker bij het BHIM;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade, welke voor elke verzoeker ex aequo et bono op 85 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt in de kosten.

____________