Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 23. decembrī - Scheefer/Parlaments

(lieta F-105/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Séverine Scheefer, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - R. Adam, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmumu atcelšana, ar kuriem tika atteikts pārkvalificēt prasītājas pagaidu darbinieka līgumu par līgumu uz nenoteiktu laiku saskaņā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta 1. punktu. Papildus, prasītājai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt Parlamenta 2009. gada 12. februāra lēmumu;

atcelt Parlamenta 2009. gada 12. oktobra lēmumu;

atcelt sākotnējā līguma juridisko kvalifikāciju, kā arī tā beigu termiņu, kas tika noteikts kā 2009. gada 31. marts;

attiecīgi pārkvalificēt prasītājas darba līgumu par līgumu uz nenoteiktu laiku;

atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājai tika nodarīti Parlamenta rīcības rezultātā;

pakārtoti un ja, pretēji paredzētajam, Civildienesta tiesa nonāk pie secinājuma, ka, neskatoties uz darba līguma noslēgšanu uz nenoteiktu laiku, darba attiecības ir beigušas pastāvēt, piešķirt zaudējumu atlīdzību par līgumattiecību pretlikumīgu izbeigšanu;

papildus pakārtoti un ja, pretēji paredzētajam, Civildienesta tiesa nonāk pie secinājuma, ka nekāda pārkvalifikācija nav iespējama, piešķirt zaudējumu atlīdzību par kaitējumu, kāds prasītājai tika nodarīts sakarā ar Eiropas Parlamenta kļūdaino rīcību;

ļaut prasītājai izmantot jebkādas citas tiesības, līdzekļus, pamatus un darbības, un it īpaši tiesības lūgt piespriest Parlamentam atlīdzināt zaudējumus saistībā ar nodarīto kaitējumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________