Language of document :

Žaloba podaná 23. decembra 2009 - Scheefer/Parlament

(vec F-105/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: R. Adam, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovaného, odmietajúcich prekvalifikovať zmluvu žalobkyne ako dočasného zamestnanca na zamestnanie na neurčitý čas v súlade s článkom 8 ods. 1 PZOZ. Okrem toho aj náhrada škody spôsobenej žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 12. februára 2009,

zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 12. októbra 2009,

zrušiť právnu kvalifikáciu pôvodnej zmluvy, ako aj dátum ukončenia jej platnosti stanovený na 31. marca 2009,

následne prekvalifikovať zamestnanie žalobkyne na služobný pomer na neurčitý čas,

nahradiť škodu spôsobenú žalobkyni postupom Parlamentu,

subsidiárne, ak by súd došiel k záveru, hoci je to nemožné, že napriek zamestnaniu na neurčitý čas bol služobný pomer ukončený, priznať náhradu škody z titulu ujmy spôsobenej žalobkyni v dôsledku protiprávnej výpovede zmluvy,

subsidiárne k predchádzajúcim návrhom, ak by súd došiel k záveru, hoci je to nepravdepodobné, že prekvalifikovanie nie je možné, priznať náhradu škody za ujmu, ktorú žalobkyňa utrpela v dôsledku nesprávneho postupu Európskeho parlamentu,

vyhradiť žalobkyni všetky ostatné práva, postupy, prostriedky a žaloby, a najmä uloženie povinnosti Parlamentu nahradiť škodu za spôsobenú ujmu,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________