Language of document :

Жалба, подадена на 7 юни 2010 г. - Bermejo Garde/ЕИСК

(Дело F-41/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Moises Bermejo Garde (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Предмет и описание на спора

Отмяна на няколко решения за прекратяване с незабавно действие на служебното правоотношение на жалбоподателя като началник на правния отдел, преназначаването му в Дирекция "Логистика" и отхвърляне на официалното му искане за съдействие и на искането му за обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение № 88/10 A на председателя на ЕИСК от 3 март 2010 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя от 7 декември 2009 г. и се решава неговото преназначаване,

да се отмени допълнението от 25 март 2010 г. към Решение № 88/10,

да се отмени Решение № 133/10 A от 24 март 2010 г. за прекратяване с незабавно действие на служебното правоотношение на жалбоподателя като началник на правния отдел и за преназначаването му в качеството на началник на отдел и с неговата длъжност в друг отдел, считано от 6 април 2010 г.,

да се отмени Решение № 184/10 A на председателя на ЕИСК от 13 април 2010 г. за преназначаване на жалбоподателя в Дирекция "Логистика" с действие , считано от 6 април 2010 г.,

да се присъди обезщетение за вреди,

да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.

____________