Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 7. jūnijā - Bermeji Garde/ESK

(lieta F-41/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Moises Bermejo Garde (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt vairākus lēmumus par prasītāja - Juridiskās nodaļas daļas vadītāja - amata pienākumu nekavējošu izbeigšanu, ieceļot viņu citā amatā Loģistikas nodaļā, un viņa oficiālā pieteikuma par palīdzības sniegšanu un prasības par zaudējumu atlīdzību noraidīšanu

Prasītāja prasījumi:

- atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (turpmāk tekstā - "ESK") priekšsēdētāja 2010. gada 3. marta lēmumu Nr. 88/10 A, ar kuru noraidīta prasītāja 2009. gada 7. decembrī iesniegtā prasība, un ar kuru viņš ir iecelts citā amatā;

- atcelt 2010. gada 25. marta lēmuma Nr. 88/10 papildinājumu;

- atcelt 2010. gada 24. marta lēmumu Nr. 133/10 A par prasītāja - Juridiskās nodaļas daļas vadītāja amata pienākumu nekavējošu izbeigšanu un viņa iecelšanu daļas vadītāja amatā citā nodaļā no 2010. gada 6. aprīļa;

- atcelt ESK priekšsēdētāja 2010. gada 13. aprīļa lēmumu Nr. 184/10 A, ar kuru prasītājs ir iecelts citā amatā Loģistikas nodaļā, šim lēmumam stājoties spēkā 2010. gada 6. aprīlī;

- piešķirt zaudējumu atlīdzību;

- piespriest ESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________