Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2010 r. -Bermejo Garde przeciwko EKSE

(Sprawa F-41/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności kilku decyzji o odebraniu skarżącemu funkcji szefa wydziału służby prawnej ze skutkiem natychmiastowym i przeniesieniu go do dyrekcji do spraw logistycznych i o oddaleniu jego wniosku o udzielenie pomocy oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego EKSE nr 88/10 A z dnia 3 marca 2010 r. o oddaleniu wniosku skarżącego z dnia 7 grudnia 2009 r. oraz o przeniesieniu go na inne stanowisko;

stwierdzenie nieważności załącznika do decyzji nr 88/10 z dnia 25 marca 2010 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji nr 133/10 A z dnia 24 marca 2010 r. o odebraniu skarżącemu funkcji szefa wydziału służby prawnej ze skutkiem natychmiastowym i przeniesieniu go na stanowisko szefa wydziału w innej służbie ze skutkiem od dnia 6 kwietnia 2010 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego EKSE nr 184/10 A z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przeniesieniu skarżącego do dyrekcji do spraw logistycznych ze skutkiem od dnia 6 kwietnia 2010 r.;

przyznanie skarżącemu odszkodowania;

obciążenie EKSE kosztami postępowania.

____________