Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. - Chiara Rapone przeciwko Komisji

(Sprawa F-36-10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Chiara Rapone (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Rapone)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, w której EPSO odmówiło rejestracji zgłoszenia się skarżącej do udziału w konkursie EPSO/AD/177/10-LAW.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej rejestracji nowego zgłoszenia się skarżącej do udziału w konkursie EPSO/AD/177/10-LAW, która to odmowa została potwierdzona przez EPSO powiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2010 r.;

obciążenie EPSO kosztami postępowania.

____________