Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 mei 2010 - Nikolchov / Commissie

(Zaak F-70/09)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast daar zij minnelijk is geschikt.

____________

1 - PB C 244 van 10.10.2009, blz. 16.