Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 maja 2010 r. - Nikolchov przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/09)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 244 z 10.10.2009, s.16.