Language of document :

Жалба, подадена на 7 юни 2010 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-40/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията, в което се посочва неразрешено надвишаване с 5,5 дни на правото на годишен отпуск на жалбоподателя за 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 11 август 2009 г., с което генералният директор на Евростат разпорежда на отдел "Управление на човешките ресурси" да уведоми компетентните отдели на Службата за управление и плащане по индивидуални права за надвишаване с 5,5 дни на правото на годишен отпуск на жалбоподателя за 2009 г., за да се намали съответно възнаграждението му за този период от време,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________