Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 czerwca 2010 r.

Lebedef-Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z oceny - Postępowanie w sprawie oceny za 2007 r. - Skarga o stwierdzenie nieważności - Oczywisty błąd w ocenie - Przedstawiciele personelu - Opinia grupy ad hoc)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2007 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 51.