Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 mei 2010 - Nikolchov / Commissie

(Zaak F-94/09)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast daar zij minnelijk is geschikt.

____________

1 - PB C 11 van 16.1.2010, blz. 42.