Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 maja 2010 r. - Nikolchov przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/09)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 11 z 16.1.2010, s. 42.