Language of document :

Жалба, подадена на 4 юни 2010 г. - Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-43/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Maria-Concetta Cerafogli (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, lawyers)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на ЕЦБ, с което се отхвърлят оплакванията на жалбоподателката за дискриминация и за накърняване на нейното достойнство в резултат от поведението на нейното ръководство, както и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателката

да се отмени решението на Европейската централна банка от 24 ноември 2009 г., с което се отхвърлят оплакванията на жалбоподателката за дискриминация и за накърняване на нейното достойнство в резултат от поведението на нейното ръководство и ако е необходимо, да се отмени решението от 24 март 2010 г., с което се отхвърля специалната жалба,

вследствие на това да се уважат исканията на жалбоподателката, както те са изложени в нейната административна жалба, и по-специално:

да се спре всякаква форма на дискриминация и морален натиск спрямо г-жа Cerafogli както в устна форма, така и при възлагане и разпределяне на работа,

да се получи писмено оттегляне от г-н G. на неговите обидни и заплашващи изявления,

при всички случаи, да се присъди обезщетение за претърпените неимуществени и имуществени вреди,

да се нареди на ЕЦБ да плати съдебните разноски,

да се нареди на ЕЦБ да представи пълния доклад на своето вътрешно административно разследване с всички негови приложения, включително протоколите от заседанията. Освен това да се нареди на ЕЦБ да представи цялата кореспонденция между звеното за разследване и Изпълнителния съвет и/или председателя на ЕЦБ,

да се призове като свидетел г-жа L., бивш социален съветник на жалбоподателката.

____________