Language of document :

4. juunil 2010 esitatud hagi - Cerafogli versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-43/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebused diskrimineerimise ja inimväärikuse rikkumise kohta tema juhtkonna käitumise tõttu ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Keskpanga 24. novembri 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebused diskrimineerimise ja inimväärikuse rikkumise kohta tema juhtkonna käitumise tõttu ning vajadusel tühistada 24. märtsi 2010. aasta otsus edasikaebuse rahuldamata jätmise kohta;

seetõttu rahuldada hageja taotlused, nagu need on välja toodud halduskorras läbivaatamisel ning eelkõige:

lõpetada Maria-Concetta Cerafogli diskrimineerimine ning psühholoogiline ahistamine sõnades ning tööülesannete ja -töökorraldusega seoses.

et G võtaks kirjalikult tagasi oma solvavad ja ähvardavad seiskohad;

igal juhul nõue hüvitada tekitatud mittevaraline ja varaline kahju;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt;

kohustada Euroopa Keskpanka esitama haldusliku sisejuurdluse täielik aruanne koos kõikide lisadega, sh istungi protokoll. Lisaks kohustada Euroopa Keskpanka esitama uurimiskomisjoni ning Euroopa Keskpanga juhatuse ja/või presidendi vaheline kogu teabevahetus;

kutsuda tunnistajana kohale kostja endine sotsiaalnõunik L.

____________