Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2010 r. - Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-43/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC oddalającej roszczenia skarżącej dotyczące dyskryminacji i naruszeń jej godności ze względu na zachowanie jej kierownictwa oraz roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 listopada 2009 r. oddalającej roszczenia skarżącej dotyczące dyskryminacji i naruszeń jej godności ze względu na zachowanie jej kierownictwa i, w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 marca 2010 r. oddalającej jej szczególną skargę;

w rezultacie uwzględnienie żądań skarżącej wymienionych w jej wniosku o ponowne zbadanie sprawy, a w szczególności:

zaprzestanie wszelkich form dyskryminacji i mobbingu wobec M.C. Cerafolgi, czy to w postaci słownej, czy też przydziału i organizacji pracy;

uzyskanie pisemnego cofnięcia przez G. jego obraźliwych i zawierających groźby twierdzeń;

w każdym razie wynagrodzenie doznanej krzywdy i poniesionej szkody;

obciążenie EBC całością kosztów postępowania;

wezwanie EBC do przedstawienia pełnego sprawozdania z wewnętrznego dochodzenia administracyjnego ze wszystkimi załącznikami, w tym protokołem przesłuchania. Ponadto wezwanie EBC do przestawiania także pełnej korespondencji pomiędzy komisją dochodzeniową a zarządem lub prezesem EBC;

wezwanie L., byłej doradcy społecznej strony pozowanej, jako świadka.

____________