Language of document :

Žaloba podaná 4. júna 2010 - Cerafogli/ECB

(vec F-43/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskej centrálnej banky, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobkyne týkajúce sa diskriminácie a útokov na jej dôstojnosť zo strany jej vedenia a žiadosť o odškodnenie

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 24. novembra 2009, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobkyne týkajúce sa diskriminácie a útokov na jej dôstojnosť zo strany jej vedenia, a ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 24. marca 2010 o zamietnutí osobitného odvolania,

v dôsledku toho vyhovieť požiadavkám žalobkyne ako boli uvedené v žiadosti o administratívne preskúmanie, konkrétne:

zastaviť všetky formy diskriminácie a šikanovania voči M.-C. Cerafogli, jednak vo forme verbálnych aktov, ako aj vo forme pridelených pracovných úloh a dojednaní,

prijať písomné odvolanie urážlivých a výhražných vyjadrení pána G.,

v každom prípade nahradiť vzniknutú morálnu ujmu a hmotnú škodu,

zaviazať ECB na náhradu celkových trov konania,

zaviazať ECB, aby poskytla celú správu o internom administratívnom prešetrovaní spolu so všetkými prílohami a zápisnicami. Okrem toho zaviazať ECB, aby poskytla všetky podklady ku komunikácii medzi prešetrovacím výborom a výkonnou radou a/alebo prezidentom ECB,

predvolať pani L., bývalú sociálnu poradkyňu žalobkyne, ako svedkyňu.

____________