Language of document :

Talan väckt den 4 juni 2010 - Cerafogli mot ECB

(Mål F-43/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som ECB fattade att avslå dels de klagomål som sökanden hade ingett avseende den diskriminering och kränkning av hennes värdighet som följde av ledningens förhållningssätt, dels skadeståndstalan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara dels det beslut som Europeiska centralbanken fattade den 24 november 2009, om avslag på de klagomål som sökanden hade ingett avseende den diskriminering och kränkning av hennes värdighet som följde av ledningens förhållningssätt, dels, om så är nödvändigt, beslutet av den 24 mars 2010 om avslag på ansökan om särskild prövning,

följaktligen bifalla sökandens yrkanden, såsom de framgår av hennes begäran om omprövning (administrative review), särskilt

att all form av diskriminering och mobbing av Maria-Concetta Cerafogli, genom verbala handlingar samt tilldelade arbetsuppgifter och arbetsformer, ska upphöra, och

att Herr G. skriftligen ska ta tillbaka sina stötande och hotfulla kommentarer,

i vart fall förordna om ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden har lidit,

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna,

förplikta ECB att utge såväl den fullständiga rapporten för den interna administrativa utredningen med samtliga bilagor och förhörsprotokoll, som all kommunikation som skett mellan utredningsgruppen och direktionen och/eller ECB:s ordförande, och

kalla Fru L., tidigare socialrådgivare hos svaranden, som vittne.

____________