Language of document :

Жалба, подадена на 3 юни 2010 г. - Skareby/Комисия

(Дело F-42/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Carina Skareby (Льовен, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на Комисията, с което се отхвърля оплакването на жалбоподателката за това, че тя е била предмет и е изпитала психологически тормоз през периода, в който е била на работа в регионалната делегация на Комисията в Киргизстан.

Искания на жалбоподателката

Жалбоподателката моли Съда:

да поиска от Комисията да представи доклада на нейната служба за разследвания и дисциплинарни въпроси (IDOC), заедно с подкрепящи доказателства,

да отмени решението на Комисията от 23 юли 2009 г. и доколкото е необходимо решението за отхвърляне на оплакването,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________