Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2010 r. - Skareby przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej skargę skarżącej, według której była ona poddana mobbingowi i cierpiała z tego powodu podczas lat spędzonych w delegaturze regionalnej Komisji w Kirgistanie.

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu o:

wezwanie Komisji do przedstawienia sprawozdania Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji wraz z dowodami;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2009 r. i w razie potrzeby decyzji oddalającej zażalenie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________