Language of document :

Talan väckt den 3 juni 2010 - Skareby mot kommissionen

(Mål F-42/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Carina Skareby (Leuven, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens anmälan att hon utsatts för psykiska trakasserier under de år hon arbetade på kommissionens regionala delegation i Kirgizistan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förelägga kommissionen att inkomma med IDOC:s rapport, med stödjande bevisning,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 23 juli 2009 och, i den mån det är nödvändigt, beslutet att avslå klagan, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________