Language of document :

Жалба, подадена на 26 май 2010 г. - Adriaansen/ЕИБ

(Дело F-35/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mary Lucie Adriaansen (Люксембург, Люксембург) (представител: A.-M. Schmit, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на решението на ЕИБ, с което се отказва на жалбоподателката да ѝ бъде предоставена информация относно размера на пенсионните права на нейния бивш съпруг

Искания на жалбоподателката

да се отмени решението на ЕИБ от 18 март 2010 г.,

се осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски,

да се разпореди предварително изпълнение на съдебното решение по настоящото дело, независимо от евентуалното му обжалване и без предоставяне на гаранция,

жаблободателката да си запази всички други права, дължими суми, правни основания и права за предявяване на искове и жалби.

____________