Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2010 r. - Adriaansen przeciwko EBI

(Sprawa F-35/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mary Lucie Adriaansen (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A.M. Schmit)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBI odmawiającej udostępnienia skarżącej informacji dotyczących wysokości świadczeń emerytalnych uzyskiwanych przez jej byłego męża.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji EBI z dnia 18 marca 2010 r.;

obciążenie EBI kosztami postępowania;

nadanie przyszłemu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, niezależnie od odwołania i bez kaucji;

zastrzeżenie na rzecz skarżącej wszelkich roszczeń, żądań i środków prawnych.

____________