Language of document :

Žaloba podaná 26. mája 2010 - Adriaansen/EIB

(vec F-35/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mary Lucie Adriaansen (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: A.-M. Schmit, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EIB, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o poskytnutie informácií o výške nároku na dôchodok jej bývalého manžela

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie EIB z 18. marca 2010,

zaviazať EIB na náhradu trov konania,

nariadiť predbežnú vykonateľnosť rozsudku bez ohľadu na podanie odvolania a bez zloženia záruky,

vyhradiť žalobkyni uplatnenie akýchkoľvek iných práv, nárokov, žalobných dôvodov a žiadostí.

____________