Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.3.2011 - Kaimer ym. v. komissio

(Asia T-379/06)1

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kuparisten putken liitinten ja kupariseoksista valmistettujen putken liitinten ala - Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan - Puolustautumisoikeudet - Rikkomiseen osallistuminen - Rikkomisen kesto - Sakot - Lieventävät asianhaarat - Suhteellisuus - Yhdenvertainen kohtelu )

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Saksa), Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen) ja Sanha Italia Srl (Milano, Italia) (edustaja: asianajaja J. Brück)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Nijenhuis ja V. Bottka, avustajanaan asianajaja A. Böhlke)

Oikeudenkäynnin kohde

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 20.9.2006 tehdyn komission päätöksen K (2006) 4180 (Asia COMP/F/38.121 - Putken liittimet) osittaista kumoamista koskeva vaatimus ja toissijaisesti kantajille kyseisessä päätöksessä määrättyjen sakkojen alentamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 20.9.2006 tehdyn komission päätöksen K (2006) 4180 (Asia COMP/F/38.121 - Putken liittimet) 1 artikla kumotaan siltä osin kuin se koskee ajanjaksoa 30.7.1996-31.7.1997 Kaimer GmbH & Co. Holding KG:n ja Sanha Kaimer GmbH & Co. KG:n rikkomiseen osallistumisen osalta sekä ajanjaksoa 1.1.1998-14.7.1999 Sanha Italia Srl:n rikkomiseen osallistumisen osalta.

Kaimerille määrätyn sakon määrä vahvistetaan 7,15 miljoonaksi euroksi, josta yhteisvastuullisesti Sanha Kaimerin kanssa 7,15 miljoonaa euroa ja Sanha Italian kanssa 6,325 miljoonaa euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Kaimer, Sanha Kaimer ja Sanha Italia vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ne velvoitetaan korvaamaan 50 prosenttia Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista.

Komissio vastaa 50 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 42, 24.2.2007.