Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2011 r. - Kaimer i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-379/06)1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Prawo do obrony - Uczestnictwo w naruszeniu - Czas trwania naruszenia - Grzywny - Okoliczności łagodzące - Proporcjonalność - Równość traktowania)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Niemcy); Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen) i Sanha Italia Srl (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: J. Brück, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Nijenhuis i V. Bottka, pełnomocnicy, wspierani przez A. Böhlkego, adwokata)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji C (2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/F-1/38.121 - Złącza), oraz, tytułem żądania ewentualnego, wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżące w tej decyzji.

Sentencja

Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji C (2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/F-1/38.121 - Złącza) w zakresie, w jakim dotyczy on okresu od dnia 30 lipca 1996 r. do dnia 31 lipca 1997 r. ze względu na uczestnictwo Kaimer GmbH & Co. Holding KG i Sanha Kaimer GmbH & Co. KG oraz okresu od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 14 lipca 1999 r. ze względu na uczestnictwo Sanha Italia Srl.

Grzywna nałożona na Kaimer zostaje ustalona na kwotę 7,15 mln EUR, w ramach której to kwoty odpowiedzialność za zapłatę 7,15 mln EUR jest dzielona solidarnie z Sanha Kaimer, a za zapłatę 6,325 mln EUR - z Sanha Italia.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Kaimer, Sanha Kaimer i Sanha Italia pokrywają własne koszty oraz 50% kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

Komisja pokrywa 50% poniesionych przez siebie kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 42 z 24.2.2007