Language of document :

Tribunalens dom av den 24 mars 2011 - Kaimer m.fl. mot kommissionen

(Mål T-379/06)(1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Branschen för rörkopplingar av koppar och legeringar av koppar - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Rätten till försvar - Deltagande i överträdelsen - Överträdelsens varaktighet - Böter - Förmildrande omständigheter - Proportionalitet - Likabehandling)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Tyskland) Sanha Kaimer GmbH & Co. KG (Essen) och Sanha Italia Srl (Milano, Italien) (ombud: advokaten J. Brück)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Nijenhuis och V. Bottka, biträdda av advokaten A. Böhlke)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2006) 4180 av den 20 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/F-1/38.121 - Rörkopplingar) och om nedsättning av det bötesbelopp som sökandena ålagts att betala genom nämnda beslut.

Domslut

Artikel 1 i kommissionens beslut K(2006) 4180 av den 20 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/F-1/38.121 - Rörkopplingar) ogiltigförklaras i den del det konstateras att Kaimer GmbH & Co. Holding KG och Sanha Kaimer GmbH & Co. KG deltog i överträdelsen under perioden 30 juli 1996-31 juli 1997 och att Sanha Italia Srl deltog i överträdelsen under perioden 1 januari 1998-14 juli 1999.

Kaimers bötesbelopp fastställs till 7,15 miljoner euro, varav 7,15 miljoner euro solidariskt med Sanha Kaimer och 6,325 miljoner euro solidariskt med Sanha Italia.

Talan ogillas i övrigt.

Kaimer, Sanha Kaimer och Sanha Italia ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Kommissionen ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 42, 24.2.2007.