Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. března 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour constitutionnelle - Belgie) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier v. Conseil des ministres

(Věc C-236/09)1

"Řízení o předběžné otázce - Základní práva - Boj proti diskriminaci - Rovné zacházení s muži a ženami - Přístup ke zboží a službám a jejich poskytování - Pojistné a pojistné plnění - Pojistněmatematické faktory - Zohlednění kritéria pohlaví jakožto faktoru pro posouzení pojistného rizika - Smlouvy o soukromém životním pojištění - Směrnice 2004/113/ES - Článek 5 odst. 2 - Časově neomezená výjimka - Listina základních práv Evropské unie - Články 21 a 23 - Neplatnost"

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour constitutionnelle

Účastníci původního řízení

Žalobci: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Žalovaná: Conseil des ministres

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Cour constitutionnelle (Belgie) - Platnost čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, s. 37) - Užití pohlaví jakožto určujícího faktoru při hodnocení rizika a výpočtu výše pojistného a pojistného plnění založeném na relevantních a přesných pojistně-matematických a statistických údajích - Přípustnost a odůvodnění rozdílného zacházení?

Výrok

Článek 5 odst. 2 směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, je neplatný s účinností od 21. prosince 2012.

____________

1 - Úř. věst. C 205, 29.8.2009.