Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof - België) - Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW, Yann van Vugt, Charles Basselier / Ministerraad

(Zaak C-236/09)1

(Prejudiciële verwijzing - Grondrechten - Discriminatiebestrijding - Gelijke behandeling van vrouwen en mannen - Toegang tot en aanbod van goederen en diensten - Verzekeringspremies en uitkeringen - Actuariële factoren - Inachtneming van sekse als factor in beoordeling van te verzekeren risico - Particuliere levensverzekeringsovereenkomsten - Richtlijn 2004/113/EG - Artikel 5, lid 2 - Uitzondering zonder tijdsbeperking - Handvest van grondrechten van Europese Unie - Artikelen 21 en 23 - Ongeldigheid)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Grondwettelijk Hof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW, Yann van Vugt, Charles Basselier

Verwerende partij: Ministerraad

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Grondwettelijk Hof (België) - Geldigheid van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373, blz. 37) - Gebruik van geslacht als bepalende factor bij de evaluatie van risico's en bij de berekening van de verzekeringspremies en -uitkeringen, gebaseerd op relevante, nauwkeurige actuariële en statistische gegevens - Levensverzekeringsovereenkomsten - Toelaatbaarheid en rechtvaardiging van een verschil in behandeling

Dictum

Artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, is met ingang van 21 december 2012 ongeldig.

____________

1 - PB C 205 van 29.08.2009.