Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 юни 2010 г. - Petrilli/Комисия

(Дело F-51/09)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра вследствие на доброволно уреждане на спора между страните.

____________

1 - ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр. 48.