Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Bundespatentgericht (Германия) на 25 февруари 2011 г. - Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

(Дело C-90/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundespatentgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Alfred Strigl

Ответник: Deutsches Patent- und Markenamt

Преюдициални въпроси

Следва ли основанието за отказ по член 3, параграф 1, буква б) и/или буква в) от Директива 2008/95/ЕО1 да се прилага и по отношение на словен знак, който представлява сбор от описателно словосъчетание и неописателен буквен низ, когато потребителите биха възприели буквения низ като съкращение от описателните думи, тъй като се състои от първите букви на тези думи, и поради това цялата марка може да се разбира като съчетание от взаимно обясняващи се описателни означения, съответно съкращения?

____________

1 - Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25).