Language of document :

14. märtsil 2011 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-28/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernanrd-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Tühistada 26. aprilli 2001. aasta teatises nr 80/10 avaldatud otsus, millega nõukogu ametisse nimetav asutus keeldus 2010. aasta edutamise raames edutamast hagejat palgaastmele AD12.

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

paluda nõukogul esitada aruanded palgaastmele AD12 edutatud endiste A palgaastme ametnike kohta, mida 2010. aasta edutamisel arvesse võeti, ning statistika esimeste hindajate keskmise analüütilise hinnangu kohta, mis esitati AD "Administraatorid" edutamise nõuandekomiteele;

tühistada vaidlustatud otsus ning niivõrd kui vaja ka otsus, millega jäeti kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________