Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2011 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-28/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Rady, zawartej w ogłoszeniach personalnych 80/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r., o odmowie awansowania strony skarżącej do grupy AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2010 r.

Żądania strony skarżącej

nakazanie Radzie przedstawienia sprawozdań byłych urzędników kategorii A awansowanych do grupy AD 12, którzy zostali przedstawieni do awansu w ramach postępowania w 2010 r., a także statystyk na temat średniej oceny analitycznej pierwszego oceniającego, jakie zostały przedłożone komitetowi ds. ocen AD "Administratorzy";

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji a w razie potrzeby decyzji oddalającej zażalenie;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________