Language of document :

Жалба, подадена на 21 март 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-29/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия на конкурс EPSO/AD/147/09-RO жалбоподателят да не бъде допуснат до устния изпит на конкурса

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора на EPSO от 10 декември 2010 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя,

ако е необходимо, да се отмени решението на конкурсната комисия на конкурс EPSO/AD/147/09-RO на жалбоподателя да бъде присъдена елиминаторна оценка 6/10 на писмения изпит В),

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________