Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2011 r.- ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/147/09-RO o niedopuszczeniu strony skarżącej do egzaminu ustnego w ramach tego konkursu

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora EPSO o oddaleniu odwołania wniesionego przez skarżącą;

w niezbędnym zakresie, stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/147/09-RO o przyznaniu skarżącej z egzaminu pisemnego C oceny 6/10, eliminującej ją z dalszego udziału w konkursie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________