Language of document :

28. veebruaril 2011 esitatud hagi - Conticchio versus komisjon

(kohtuasi F-22/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Rosella Conticchio (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Giuffridda ja A. Tortora)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja pensioniõiguste kindlaksmääramise otsus osas, milles hageja vanaduspension määrati palgaastme AST7/2 asemel palgaastme ADT7/1 järgi.

Hageja nõuded

tühistada 18. novembri 2010. aasta otsus nr R/489/10, mis tehti teatavaks 24. novembril 2010 ja millega ametisse nimetav asutus jättis kaebuse rahuldamata;

viia hageja tagasiulatuvalt palgaastmelt AST/1 üle palgaastmele AST/2;

määrata uuesti hageja pension, suurendades pensionisummat 170 euro võrra kuus;

kohustada R. Conticchiole pensionit maksvat asutust maksma hagejale võlgnetav summa alates 1. juunist 2010, millele lisanduvad intressid, raha vääringu kõikumise summa ja muud seadusest tulenevad summad kuni võlgnetava summa tegeliku tasumise päevani;

kohustada Euroopa Komisjoni maksma hagejale tagasi summad, mis hageja kohtuotsuse langetamise ajaks on pensioniõiguste tagasiostmisega seoses alusetult teinud;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________