Language of document :

Žaloba podaná 28. februára 2011 - Conticchio/Komisia

(vec F-22/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rosella Conticchio (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Giuffridda a A. Tortora, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o stanovení práva na dôchodok žalobkyne v rozsahu, v akom jej bol priznaný dôchodok na základe počtu odpracovaných rokov v platovej triede AST 7/1 namiesto v platovej triede AST 7/2

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie č. R/489/10 z 18. novembra 2010 oznámené 24. novembra 2010, ktorým menovací orgán zamietol jej sťažnosť,

priznať so spätnou účinnosťou žalobkyni postup z platového stupňa AST/1 do platového stupňa AST/2,

zaviazať administratívny útvar vyplácajúci dôchodok, na ktorý má pani Conticchio nárok, aby vrátil žalobkyni dlžnú sumu spolu s úrokmi, kompenzáciou z titulu menovej devalvácie a iných súvisiacich nákladov, a to od 1. júna 2010 až do zaplatenia,

uložiť Európskej komisii povinnosť vrátiť žalobkyni sumy, ktoré musela bezdôvodne zaplatiť, pokiaľ ide o splatenie nárokov na dôchodok,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________