Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 19 май 2010 г. - ROJ TV A/S/Федерална република Германия

(Дело C-245/10)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: ROJ TV A/S

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициален въпрос

Следва ли да се приеме - и евентуално при какви условия - че прилагането на национална правна разпоредба, която предвижда забрана на сдруженията, чиято дейност е насочена срещу международното разбирателство, попада в областите, координирани с Директива 89/552/ЕИО1 на Съвета от 3 октомври 1989 година относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност, изменена с Директива 97/36/ЕО2, и съответно е недопустимо на основание член 2а от тази директива?

____________

1 - ОВ L 298, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 215.

2 - Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение (ОВ L 202, стр. 60; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 232).