Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht dne 19. května 2010 - ROJ TV A/S v. Spolková republika Německo

(Věc C-245/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: ROJ TV A/S

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Soudnímu dvoru se předkládá žádost o rozhodnutí otázky, zda a případně za jakých podmínek spadá zákaz sdružení v důsledku narušení myšlenky porozumění mezi národy do oblasti koordinované směrnicí Rady 89/552/EHS1 ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 298, s. 23) ve znění směrnice 97/36/ES2 ze dne 30. června 1997 (Úř. věst. L 202, s. 60), a je tudíž vyloučen na základě článku 2a této směrnice.

____________

1 - Směrnice Rady ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 298, s. 23; Zvl. vyd. 06/01, s. 224).

2 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (Úř. věst. L 202, s. 60; Zvl. vyd. 06/02, s. 321).