Language of document :

2010 m. gegužės 19 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ROJ TV A/S prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-245/10)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: ROJ TV A/S

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudicinis klausimas

Teisingumo Teismo prašoma priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, ar ir prireikus kokiomis sąlygomis nacionalinės teisės akto, uždraudžiančio asociaciją dėl tautų tarpusavio supratimo principo pažeidimo, taikymas patenka į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB1 dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo su pakeitimais, padarytais 1997 m. birželio 30 d. Direktyva 97/36/EB2, derinamą sritį ir dėl to pagal direktyvos 2a straipsnį yra negalimas.

____________

1 - 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 224).

2 - 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 202, p. 60; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 321).