Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 19 mai 2010 - ROJ TV A/S/Republica Federală Germania

(Cauza C-245/10)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: ROJ TV A/S

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebarea preliminară

Se solicită Curţii Europene de Justiţie pronunţarea unei hotărâri cu privire la întrebarea dacă şi, după caz, în ce condiţii aplicarea unei dispoziţii naţionale referitoare la interzicerea unei asociaţii ca urmare a încălcării principiului înțelegerii între popoare intră sub incidenţa domeniului coordonat definit de Directiva 89/552/CEE1 a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/36/CE2 din 30 iunie 1997, şi este exclusă, prin urmare, în temeiul articolului 2a din directivă?

____________

1 - Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 298, p. 23, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 215).

2 - Directiva 97/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1997 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (JO L 202, p. 60, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 232).