Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 maj 2010 - ROJ TV A/S mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-245/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ROJ TV A/S

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

En begäran om förhandsavgörande hänskjuts till Europeiska unionens domstol angående frågan huruvida, och i så fall under vilka förutsättningar, tillämpningen av en nationell bestämmelse om föreningsförbud på grund av att principen om förståelse mellan människor inte iakttagits faller inom det område som samordnas genom rådets direktiv 89/552/EEG1 av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, i dess lydelse enligt direktiv 97/36/EG2 av den 30 juni 1997, och därmed enligt artikel 2a i nämnda direktiv inte kan tillämpas?

____________

1 - Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 298, s. 23; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 3).

2 - Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 202, s. 60).