Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 8 февруари 2011 г. - Chiavegato/Комисия

(Дело F-60/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра, поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 260, 25.9.2010 г., стр. 28.