Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 marca 2011 r. - Dubus przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-86/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 317 z 20.11.2010, s. 49.