Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. marta spriedums - De Nicola/Eiropas Investīciju banka

(lieta F-59/09) 1

Civildienests - Eiropas Investīciju bankas personāls - Novērtēšana - Paaugstināšana amatā - Civildienesta tiesas kompetence - Pieņemamība - Netiešs lēmums par noraidīšanu - Iekšējā direktīva - Personāla pārstāvis - Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji - C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams un F. Martin, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāti)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt 2008. gada 29. aprīļa lēmumu par paaugstināšanu amatā, kurā nav iekļauts prasītāja uzvārds, kā arī atcelt prasītāja novērtējumu par 2007. gadu. Otrkārt, atcelt Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu, ar kuru tā turpina izskatīt pārsūdzību, lai arī ir iesniegts noraidījuma pieteikums. Visbeidzot atzīt, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskas vardarbības, kā arī noteikt pienākumu atbildētājai izbeigt šādu rīcību un atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt De Nicola k-ga. novērtējuma ziņojumu par 2007. gadu un atcelt lēmumu viņu nepaaugstināt amatā;

pārējos prasībā iekļautos prasījumus noraidīt;

De Nicola k-gs. un Eiropas Investīciju banka sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1 - OV C 205, 29.08.2009., 49. lpp.