Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 8 maart 2011 - De Nicola / Europese Investeringsbank

(Zaak F-59/09)1

(Openbare dienst - Personeel van de Europese Investeringsbank - Beoordeling - Bevordering - Bevoegdheid van Gerecht - Ontvankelijkheid - Stilzwijgend besluit tot afwijzing - Interne richtlijn -Personeelsvertegenwoordiger - Beginsel van eerbieding van de rechten van de verdediging)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams en F. Martin, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de bevorderingen waartoe op 29 april 2008 is besloten en die niet verzoekers naam omvatten alsmede van verzoekers beoordeling over het jaar 2007. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit van de beroepscommissie om zich ondanks een verzoek om wraking met de kwestie te blijven bezighouden. Ten slotte, vaststelling van het feit dat verzoeker het slachtoffer is van psychisch geweld en veroordeling van de verwerende partij om dit geweld te beëindigen en de materiële en immateriële schade te vergoeden.

Dictum

Het beoordelingsrapport over 2007 van De Nicola en het besluit houdende weigering om hem te bevorderen worden nietig verklaard.

De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.

De Nicola en de Europese Investeringsbank zullen elk hun eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 205 van 29.08.09, blz. 49.