Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 8. marca 2011 - De Nicola/Európska investičná banka

(vec F-59/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci Európskej investičnej banky - Hodnotenie - Povýšenie - Právomoc Súdu pre verejnú službu - Prípustnosť - Implicitné rozhodnutie o zamietnutí - Vnútorné usmernenie - Zástupca zamestnancov - Zásada dodržiavania práva na obranu)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie povýšení, o ktorých sa rozhodlo 29. apríla 2008 a ktoré neobsahujú meno žalobcu, ako aj hodnotenia žalobcu za rok 2007. Na druhej strane zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru, že bude rozhodovať vo veci napriek vzneseniu námietky zaujatosti. Napokon preukázanie skutočnosti, že žalobca je obeťou šikanovania na pracovisku, a uloženie povinnosti žalovanej, aby sa zdržala takejto činnosti a nahradila nemajetkovú a majetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Hodnotiaca správa za rok 2007 a rozhodnutie o zamietnutí povýšenia C. De Nicolu sa zrušujú.

2.    Zostávajúce žalobné návrhy sa zamietajú.

3.    C. De Nicola a Európska investičná banka znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009, s. 49.