Language of document :

Žaloba podaná dne 23. března 2011 - ZZ v. Rada

(Věc F-30/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotícího posudku žalobce za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, jakož i náhrada údajně utrpěné újmy.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit hodnotící posudek týkající se roku 2008 a uložit žalované zaplatit náhradu utrpěné újmy odhadované předběžně na 5 000 eur, která bude přesněji vymezena v průběhu řízení, jakož i vyrovnávací úrok a úrok z prodlení stanovené ve výši 6,75 % z náhrady škody za nemajetkovou a majetkovou újmu;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________