Language of document :

Žaloba podaná 8. marca 2011 - ZZ/Rada

(vec F-26/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb povýšených do platovej triedy AD13 pri povyšovaní v roku 2010, ako aj zaviazanie žalovanej na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel žalobca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb povýšených do platovej triedy AD13 pri povyšovaní v roku 2010, ako toto rozhodnutie vyplýva z oznámenia zamestnancom č. 80/10 z 26. apríla 2010 a z oznámenia zamestnancom č. 81/10 z 26. mája 2010,

zrušiť v prípade potreby rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu,

zrušiť v prípade potreby rozhodnutie o povýšení úradníkov platovej triedy AD12 do platovej triedy AD13 pri povyšovaní v roku 2010 (oznámenie zamestnancom č. 80/10 z 26. apríla 2010 a oznámenie zamestnancom č. 81/10 z 26. mája 2010),

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila sumu 150 000 eur ako náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________