Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 25 февруари 2010 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof, Германия) - Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl

(Дело C-381/08)1

(Съдебна компетентност по граждански и търговски дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Член 5, точка 1, буква б) - Компетентност в договорната област - Определяне на мястото на изпълнение на задължението - Критерии за разграничаване между "продажба на стоки" и "предоставяне на услуги")

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Car Trim GmbH

Ответник: KeySafety Systems Srl

Предмет

Преюдициално запитване - Bundesgerichtshof - Тълкуване на член 5, точка 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) - Договор за доставка на стоки, които трябва да се произведат, съдържащ и указания от възложителя на поръчката относно придобиването, преработката и доставката на стоките, които трябва да се произведат, включително осигуряване на качеството на производството, надеждността на доставката и административната обработка на поръчката - Критерии за отграничаване на продажба на стоки от предоставяне на услуги - Определяне на местоизпълнението на задължението при продажба с експедиране

Диспозитив

Член 5, точка 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че договорите с предмет доставка на стоки, които предстои да бъдат изработени или произведени - дори когато купувачът е определил някои изисквания относно получаването, преработката и доставката на тези стоки, без да е доставил материалите, и когато доставчикът е отговорен за качеството и за съответствието на стоката с договора - трябва да се квалифицират като "продажба на стоки" по смисъла на член 5, точка 1, буква б), първо тире от този Регламент.

Член 5, точка 1, буква б), първо тире от Регламент № 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че при дистанционна продажба мястото, където съгласно договора стоките са доставени или е трябвало да бъдат доставени, трябва да се определи въз основа на разпоредбите на този договор. Ако на тази база мястото на доставка е невъзможно да се определи, без да се направи позоваване на приложимото за договора материално право, това място е там, където е извършено физическото предаване на стоките, посредством което купувачът е придобил или е трябвало да придобие право на ефективно разпореждане с тези стоки в крайното местоназначение на сделката по продажба.

____________

1 - ОВ C 301 от 22.11.2008 г.